STANOVY

STANOVY Rotary klubu BRNO CITY

Článek 1.

Název klubu:

Rotary klub Brno City

Článek 2.

Sídlo klubu :

Sídlem klubu je hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno. Rotary klub Brno City podniká své aktivity v teritoriu města Brna a nejbližším okolí.

Článek 3.

Poslání a cíl činnosti klubu :

1. Členové klubu se hlásí k zásadám rotariánského hnutí a jsou hrdi na jeho tradici, založenou dne 23. února 1905 Rotary Clubem v Chicagu ve státě Illinois v USA a jeho zakladatelem Paulem P. Harrisem. Uvědomují si velkou důležitost poskytování humanitárních služeb, podpory vysoké morální úrovně ve všech oblastech života, upevňování míru ve světě a dosažení lepšího porozumění mezi národy bez ohledu na rasu, náboženství, politické přesvědčení a v atmosféře přátelství a vzájemné spolupráce. Apolitičnost hnutí Rotary je jednou z přísně chráněných hodnot.

2. Přihlašujeme se k "Jednotné ústavě Rotary clubu" a stanovám Rotary International, vědomi si vlastní odpovědnosti za dodržování těchto i vlastních přijatých dokumentů Klubem Rotary Brno City. Ctíme a jsme připraveni spolupracovat se všemi kluby Rotary, ať už přímo nebo ve spolupráci s institucemi Rotary International. Jsme si vědomi, že naším nejbližším partnerem je Rotary klub Brno, kterého si Vážíme jako zakladatele a pokračovatele tradice Rotary na Brněnsku, a jehož práva hodláme plně respektovat a jeho doporučení využívat ve své činnosti.

3. Členové klubu usilují o naplňování poslání klubu, a to především podněcováním a pěstováním ideálu služby a pomoci jako základny úspěšného podnikání, zejména pak podporují:

. rozšiřování okruhu přátel, jenž je vhodným prostředím k činnosti a pomoci

. dodržování vysokých etických zásad ve všech povoláních, uznávání prospěšnosti každého užitečného zaměstnání a podněcování každého rotariána, aby svého zaměstnání využil jako příležitosti k pomoci společnosti

. rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním životě, v povolání i ve společenské činnosti každého rotariána

. vzájemnou důvěru, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím světového společenství všech, které sjednocuje ideál ochoty ke vzájemné spolupráci a pomoci.

4. Každý člen klubu bude měřit svá rozhodnutí a své skutky tak, aby mohl s čistým svědomím dát kladnou odpověď na základní otázky:

. Je to pravda?

. Je to čestné vůči všem, jichž se to týká?

. Podpoří to vzájemnou důvěru a upevní přátelství?

. Přinese to prospěch všem zúčastněným?

5. Hlavním zaměřením činnosti klubu je podpora mladých talentů ve všech oborech a profesních činnostech.

6. Konkrétní cíle a zaměření činnosti stanoví představenstvo klubu v úzké součinnosti s komisemi, které jsou ustanovovány k zabezpečení činnosti klubu.

Článek 4.

Privilegia a povinnosti rotariána :

1. Privilegia (výsady) rotariána :

. Navázání přátelských vztahů s osobami obdobných ideálů a morálních hodnot

. Jedinečná příležitost, jak být svou činností prospěšný vlastní obci, jak zvýšit úroveň svého povolání a jak podporovat mezinárodní přátelství

. Seznámení s vedoucími činiteli jiných oborů a povolání v širokém rozsahu

. Účast na podnětných programech klubu během jeho pravidelných týdenních mítinků

. Příležitost setkávat se s jinými rotariány při návštěvě jiných Rotary klubů

. Navrhovat nové kvalifikované členy

. Volit a být volen do představenstva, popř. dalších funkcí v klubu

. Být pravidelně informován o záležitostech a akcích klubu

2. Povinnosti rotariána :

. Dodržování stanov klubu

. Dodržování poslání a cílů klubu

. Dodržování morálních pravidel rotariánství

. Pravidelná účast na mítincích klubu ve stanoveném rozsahu

. Práce v komisích

. Věnování pozornosti potřebám obce

. Odebírání určeného rotariánského časopisu

Článek 5.

Členství v klubu a jeho vznik :

1. Členy klubu se v souladu se zásadami rotariánství mohou stát zletilé osoby hodnotného charakteru a dobré podnikatelské nebo odborné pověsti. Členové klubu působí v jednom ze čtyř typů členství - aktivní člen, aktivní člen senior, člen důchodce, čestný člen. Většinu výsad mají i přidružení aktivní členové.

2. Aktivní člen :

. Klub může jako aktivní členy klubu vybrat významné osobnosti, které jsou majiteli, společníky, funkcionáři nebo řediteli v některém podniku, organizaci nebo instituci nebo mají jiné důležité společenské postavení a které jsou ochotné aktivně pracovat ve prospěch hnutí a klubu.

. Klub respektuje princip zastoupení jednotlivých podnikatelských činností a odborností tak, aby byl zajištěn průřez všemi rozhodujícími činnostmi města Brna, přičemž sleduje zásadu, že v každé klasifikované odbornosti může být zastoupen pouze jeden člen. Výjimku tvoří klasifikace církevní, sdělovacích prostředků a diplomacie. Dále tvoří výjimku ustanovení o přidružených aktivních členech.

. Všichni členové budou klasifikováni v souladu se svými činnostmi nebo profesemi nebo podle činností a profesí svých zaměstnavatelů, na základě seznamu zpracovaného komisí klubu pro klasifikaci podle povolání. Klasifikace se členům propůjčují po dobu trvání jejich členství v klubu.

. Další typy členství a podmínky jejich přijetí jsou dány vzorovou ústavou Rotary International.

3. Způsob přijímání členů (včetně přidružených aktivních členů)

. Nejméně 1x za čtvrt roku vyhodnotí představenstvo seznam obsazených a neobsazených míst dle klasifikace, jak jej připraví klasifikační komise, a rozhodne, zda jsou některá místa volná a lze tedy posuzovat návrhy na přijetí nových členů pro tato volná místa v klasifikaci.

. Jméno kandidáta, navržené aktivním členem, aktivním členem - seniorem, nebo členem důchodcem, či komisí pro rozvoj členství, je-li zřízena, je předloženo písemně představenstvu prostřednictvím tajemníka klubu. Návrh je v této fázi důvěrný.

. Představenstvo požádá klasifikační komisi, aby posoudila a poté dala zprávu představenstvu o vhodnosti navrhovaného člena z pohledu klasifikace. Dále požádá komisi pro členství, resp. navrhovatele, aby provedli místní šetření. Cílem místního šetření je seznámení se s podrobným životopisem a charakterem činnosti kandidáta. Účastníci místního šetření podají zprávu představenstvu o výsledku místního šetření a vhodnosti navrhovaného člena z hlediska charakteru, profesionálního uplatnění, a společenského zařazení. Součástí zprávy bude také životopis kandidáta.

. Představenstvo přezkoumá návrh a schválí nebo zamítne předložené stanovisko. Pokud klasifikační komise nebo komise pro členství podaly zprávu, v níž zaujaly zamítavé stanovisko na posuzovanou osobu, představenstvo toto rozhodnutí potvrdí a uchazeči zamítavé stanovisko oznámí tajemník klubu.

. Pokud představenstvo schválí přijetí uchazeče, tajemník jej informuje o tomto stanovisku a dále zabezpečí, aby komise pro informace o Rotary informovala kandidáta na nového člena o výsadách a povinnostech členství v Klubu Rotary. Po této schůzce je navrhovaný uchazeč požádán, aby vyplnil žádost o členství a dal osobní souhlas s tím, že je jeho jméno a navrhované zařazení dle klasifikace veřejně oznámeno členům klubu.

. Poté, co je zajištěn souhlas od uvažovaného budoucího nového člena, tajemník informuje každého člena klubu písemnou formou, kde oznámí jméno navrhovaného kandidáta, jakou firmu reprezentuje a klasifikaci, pod niž osoba členstvím spadá.

. Pokud není doručena představenstvu od členů klubu žádná odůvodněná písemná námitka během 10 dnů ode dne, kdy je veřejně oznámeno jméno uchazeče o členství, je kandidát poté, co vyplní a podepíše žádost o přijetí a zaplatí vstupní poplatky, považován za zvoleného člena klubu.

. Pokud je podána jakákoli písemná námitka, představenstvo ji posoudí na kterékoli pravidelném nebo mimořádném zasedání a dává o uvažovaném kandidátovi hlasovat. Pokud při tajném hlasování v představenstvu není počet záporných hlasů více než jeden, je navrhovaný kandidát zvolen členem klubu.

. Po hlasování o členství popsaném výše, nově zvolený člen je formálně představen na pravidelné schůzce klubu a tajemník klubu vydá nově zvolenému členovi členskou legitimaci. Poté je písemně oznámeno jméno nově zvoleného člena generálnímu tajemníkovi Rotary International.

. V případě, že je členství navrhovaného kandidáta v kterékoliv fázi projednávání takového návrhu zamítnuto, oznamuje mu tuto skutečnost tajemník bezprostředně poté.

4. Aktivní členové - senioři, členové důchodci a čestní členové.

. Jméno navrhovaného kandidáta na kterékoli z těchto druhů členství se předloží písemně představenstvu a volba probíhá stejnou formou a způsobem popsaným pro volbu aktivního člena, avšak za podmínky, že takový návrh je posouzen na jakémkoli pravidelném nebo mimořádném zasedání představenstva a že toto na základě vlastního uvážení smí upustit od některých kroků, které jsou popsány v odstavci 3 tohoto článku a postoupit návrh k hlasování o navrhovaném kandidátovi. Pokud počet záporných hlasů při tajném hlasování představenstva nepřesáhne počet záporných hlasů 1, uvažovaný kandidát je řádně zvolen. Předpokladem však je, že ti aktivní členové tohoto klubu, kteří jsou oprávněni stát se aktivními členy - seniory nebo členy důchodci jsou o tomto uvědomění předem a ostatní podmínky jsou v souladu se stanovami klubu. V tomto případě není žádná zvláštní žádost či volba požadována.

Článek 6.

Trvání členství :

1. Období.

Členství trvá po dobu existence kubu kromě případů ukončení členství dále uvedených.

2. Jak ukončit členství.

• . Členství může být automaticky ukončeno, když člen přestane mít nezbytnou kvalifikaci pro členství, kromě následujících případů:

o aktivní člen, který ne svou vlastní vinou pozbude svou klasifikaci, může být rozhodnutím představenstva zvolen členem - důchodcem; nebo

o aktivnímu členu, u nějž dochází ke změně ve vazbě na územní limit klubu, může být udělen speciální souhlas k absenci pro období, nepřekračující v celku jeden rok, k umožnění navázání kontaktu s klubem v oblasti, kam se přestěhoval. Určující je, že je stále aktivní ve stejné klasifikaci profese nebo podnikání a pokračuje v dodržení všech ostatních podmínek členství Rotary; nebo

o aktivní člen, který pozbude svou klasifikaci ne svou vlastní vinou, může udržet svou klasifikaci a může mu být mu uděleno speciální povolení k absenci pro období ne delší než jeden rok k umožnění získat nové zaměstnání ve své klasifikaci nebo v nové klasifikaci za předpokladu, že vyhovuje požadované účasti a všem ostatním podmínkám členství Rotary. Ukončení svého členství může nabýt účinnosti jedině ke konci období, na něž je povolení poskytnuto.

• Když člen - důchodce znovu vstoupí do aktivního podnikatelského nebo profesního života, jeho aktivní členství se automaticky obnovuje, pokud je příslušná klasifikace volná. Pokud klasifikace není volná, pokračuje jako člen - důchodce

• Čestné členství by mělo automaticky skončit třicátý den června následujícího po datu jeho zvolení. Avšak představenstvo podle své úvahy může svým rozhodnutím každý rok prodloužit trvání čestného členství.

3. Jak obnovit členství.

Když je členství aktivního člena ukončeno, jak je stanoveno v předcházejícím oddíle 2, pak taková osoba může podat novou žádost o členství pod stejnou klasifikací nebo jinou klasifikací. Pokud je zvolen za člena, nebude na něm požadováno zaplacení druhého vstupního poplatku.

4. Ukončení pro neplacení stanovených poplatků.

• Pokud člen nezaplatí stanovené poplatky v rámci třiceti dní po stanoveném čase, měl by být písemně vyrozuměn tajemníkem nebo pokladníkem na svou poslední známou adresu. Jestliže poplatky nejsou zaplaceny do 10 dnů ode dne vyrozumění, členství je automaticky ukončeno.

• Takové dřívější členství podle uvážení řídícího výboru klubu může být znovu obnoveno na základě jeho žádosti a po zaplacení všech jeho dlužných poplatků klubu za předpokladu, že jeho dřívější klasifikace není obsazena.

5. Ukončení z důvodu nedodržení potřebné účasti.

Členství kteréhokoliv člena klubu, s výjimkou čestného člena, je automaticky ukončeno, jestliže bez souhlasu představenstva klubu a bez opodstatněného důvodu vynechá:

• účast nebo nahrazení čtyř po sobě jdoucích pravidelných mítinků nebo

• účast nebo nahrazení nejméně 60% pravidelných mítinků v prvních nebo druhých šesti měsících Rotariánského roku (1.7. až 30.6.) nebo

• účast nejméně 30% pravidelných mítinků tohoto klubu v prvních nebo druhých šesti měsících Rotariánského roku.

6. Ukončení z ostatních důvodů :

• Členství kteréhokoliv člena, který pozbude klasifikaci pro členství v tomto klubu, může být ukončeno představenstvem klubu prostřednictvím hlasů ne méně než dvou třetin členů přítomných na mítinku svolaném za tímto účelem.

• Členství kteréhokoliv člena může být ukončeno představenstvem z důvodu, který představenstvo pokládá za dostatečný, prostřednictvím hlasů ne méně než dvou třetin členů přítomných na mítinku svolaného za tímto účelem.

• V případě podle bodu (a) nebo (b) musí člen dostat nejméně 10 dní předem písemnou zprávu o připravovaném postupu a musí dostat příležitost předložit řídícímu výboru své stanovisko. Má také právo slyšení, dříve než představenstvo uvede jeho případ. Doručení takové zprávy by mělo být buď osobně nebo doporučenou poštou na jeho poslední známou adresu.

• V případě rozhodnutí o ukončení členství tajemník oznámí do 7 dnů po datu, kdy představenstvo rozhodne, tomuto členu písemné rozhodnutí řídícího výboru. Tento člen může ve 14 dnech, následujících po datu vyhlášení, dát písemnou zprávu tajemníkovi klubu o svém záměru odvolat se proti tomuto rozhodnutí ke klubu nebo předložit k arbitráži, jak je stanoveno ve článku XVII těchto stanov. V případě, že se odvolá, může představenstvo stanovit datum jednání k takovému odvolání na pravidelném mítinku klubu ve lhůtě 21 dní po obdržení písemného oznámení takového odvolání. Nejméně 5 dnů předem dostane písemně každý člen klubu oznámení o konání takového mítinku s tímto specifickým řízením. Pouze členům klubu je povolena přítomnost na tomto projednání a posuzování tohoto případu.

• Když představenstvo ukončilo členství aktivního člena, jak je uvedeno v tomto oddíle, klub zvolí nového člena podle této klasifikace teprve až po uplynutí lhůty pro odvolání, respektive po rozhodnutí o odvolání.

• Rozhodnutí řídícího výboru je konečné, pokud není podáno odvolání ke klubu nebo k arbitrovi, pak je konečné rozhodnutí klubu, respektive arbitra.

7. Rezignace.

Svou rezignaci kterýkoliv člen klubu podá písemně a adresuje prezidentovi nebo tajemníkovi klubu. Je třeba, aby rezignaci akceptovalo představenstvo. Předpokladem je, že veškeré dluhy tohoto člena ke klubu byly zaplaceny.

8. Zánik majetkových nároků.

Při ukončení individuálního členství nebo při zániku klubu, nemají členové nárok na jakékoliv finanční nebo majetkové podíly z majetku klubu. Po likvidaci v případě zániku klubu bude zbývající majetek věnován na účel v souladu a posláním a cílem klubu.

Článek 7.

Orgány klubu a jejich volba :

1. Klub vykonává svou činnost orgány klubu, kterými jsou shromáždění členů klubu, představenstvo a prezident klubu.

2. Do doby konání prvního volebního shromáždění a volby prvního prezidenta a představenstva klubu, vykonává funkci prezidenta osoba zmocněna jednat jménem přípravného výboru a funkci představenstva přípravný výbor.

3. Řídícím orgánem klubu je sedmičlenné představenstvo, jehož členy jsou prezident, prezident-čekatel (prezident-elect), viceprezident, tajemník, pokladník a 2 další členové, z nichž jeden je poslední prezident (past-prezident) a člen pověřen vedením některé z komisí.

4. Na pravidelné schůzce představenstva, která se koná nejméně jeden (1) měsíc před volebním shromážděním, na kterém jsou voleni členové představenstva a jmenováni další funkcionáři, předloží Nominační komise návrhy na volby členů představenstva, které vycházejí z návrhů členů klubu. Jména nominovaných, jsou okamžitě poté sdělena písemně všem členům klubu. Na pravidelné schůzce, nejméně 2 týdny před volebním shromážděním k volbě představenstva, požádá prezident členy klubu o jakékoli další návrhy na místa nového prezidenta (prezident-elect), viceprezidenta klubu, tajemníka, pokladníka a dalších členů představenstva. Oznámení o volebním shromáždění je třeba oznámit všem členům klubu nejméně deset (10) dní před tímto shromážděním. Jména všech, kteří jsou nominováni na členy představenstva, jsou přiřazována při volbě k jednotlivým úřadům v abecedním pořadí a poté, co získá nominovaná osoba většinu hlasů, je prohlášena zvolenou do úřadu, o nějž se ucházela. O každém úřadu se hlasuje samostatně. Na volbě jsou přítomni pouze ti členové, kteří jsou plnoprávnými členy klubu, a jen ti mají právo volit funkcionáře a členy řídícího výboru. V případě rovnosti hlasů, nebo pokud žádný z kandidátů na určitou funkci nezíská většinu hlasů, se koná druhé kolo hlasování okamžitě po první volbě, do nějž postupují první dva kandidáti s největším počtem hlasů. Není-li zvolen žádný z kandidátů v prvém ani v druhém kole, volba se opakuje s novými kandidáty nejdříve za dva týdny.

5. Zvolený prezident-elect se stává od následujícího 1. července členem představenstva jako zvolený nástupce prezidenta a za rok tj. 1. od července následujícího roku převezme automaticky funkci prezidenta klubu. Úřad prezidenta pak zastává po dobu jednoho roku. Poslední prezident zaujme vždy pak místo člena představenstva, a to počínaje 1. červencem roku, v němž vypršel rok jeho funkčního období do 30. června roku následujícího. Na funkci prezidenta může bývalý prezident znovu kandidovat nejdříve po 10 letech od ukončení jeho prvního funkčního období. Při první volbě po ustanovení klubu jsou zvoleni jak prezident, tak i viceprezident-čekatel, který se v tomto případě ihned stane členem představenstva klubu.

6. Představenstvo se sejde na ustavujícím zasedání do jednoho týdne od zvolení. Prezident po projednání s představenstvem jmenuje ceremoniáře a další funkcionáře (vedení jednotlivých komisí), které se jeví z hlediska činnosti klubu jako potřebné. Nejsou-li ustanoveny všechny funkce resp. komise, představenstvo vhodně činnost sdruží a rozdělí úkoly.

7. Prázdné místo v představenstvu bude obsazeno formou kooptace na základě hlasování zbývajících členů představenstva.

Článek 8.

Náplň činnosti a povinnosti funkcionářů :

1. Prezident klubu.

Povinností prezidenta je předsedat shromážděním klubu a představenstva a plnit další povinnosti, které souvisejí s jeho úřadem. Prezident jedná a podepisuje všechny dokumenty jménem klubu. U finančních dokumentů je jedním ze dvou podepisujících.

2. Prezident-elect.

Zvolený nástupce prezidenta je členem představenstva a plní povinnosti, které mu určí prezident nebo představenstvo.

3. Viceprezident.

Povinností viceprezidenta je předsedat shromážděním klubu a představenstvu v případě nepřítomnosti prezidenta, koordinovat naplňování vytčených cílů klubu, jakož i vykonávat další povinnosti, jež souvisejí s povinnostmi člena představenstva.

4. Tajemník

Povinností tajemníka je vést seznam členů klubu, sledovat docházku na mítincích, zasílat pozvánky na mítinky klubu, představenstva a komisí, zapisovat a archivovat zápisy z těchto schůzek, vypracovávat požadované zprávy pro Rotary International, včetně pololetních zpráv o členství, které je třeba zasílat generálnímu tajemníkovi Rotary International 1. ledna a 1. července každého roku, k 1. říjnu a k 1. dubnu dílčí zprávy pro generálního tajemníka o všech činných členech, aktivních členech seniorech a členech-důchodcích, kteří od začátku července nebo ledna byli po sledované období přijati za členy klubu, zaznamenávat změny v členské základně a zasílat je generálnímu tajemníkovi Rotary International. Měsíční zprávy o docházce na klubových mítincích se zasílají guvernérovi distriktu okamžitě po poslední schůzce v měsíci. Tajemník dále vykonává i jiné úkoly, jež souvisejí s jeho úřadem.

5. Pokladník.

Povinností pokladníka je vybírat stanovené poplatky a členské příspěvky, případně předplatné rotariánského časopisu, poskytovat z klubových prostředků příspěvky Rotary International a spravovat všechny finanční prostředky. Je povinen připravit výroční zprávu o finačním hospodaření klubu, připravovat podklady na požádání představenstva a plnit další povinnosti, které souvisejí s jeho funkcí. Poté, co skončí svou funkci, předá svému následovníkovi nebo prezidentu veškeré finanční prostředky, účetní knihy nebo jakýkoli další majetek klubu, který měl ve správě.

6. Ceremoniář.

Ceremoniář dbá na řádný průběh schůzek klubu. Další povinnosti ceremoniáře jsou takové, jaké jsou obvykle předepsány pro jeho funkci, a další povinnosti mohou být uloženy prezidentem nebo členy řídícího výboru.

7. Povinnosti představenstva:

o Vést klub v souladu s posláním klubu

o Sledovat dodržování stanov klubu

o Koordinovat efektivní činnost klubu a jeho komisí

o Sledovat a dodržovat finanční hospodaření klubu

o Rozhodovat věci, k nimž budou zmocněni výročním mítinkem pro nejbližší volební období

o Koordinovat zahraniční vztahy klubu a účinně spolupracovat s orgány Rotary International

Článek 9.

Mítinky (schůzky klubu) :

1. Výroční mítinky.

Výroční mítink tohoto klubu se koná každý rok v prosinci, kde volí funkcionáře na příští rok, stanovuje čas a místo pravidelných týdenních mítinků klubu a pravidelných měsíčních zasedání řídícího výboru klubu a současně stanovuje i nejnižší přípustné kvórum přítomných členů na pravidelných mítincích, aby klub mohl být schopný volit a usnášet se.

2. Pravidelné týdenní schůzky

Pravidelné schůzky tohoto klubu se konají ve čtvrtek od 18.00 hodin. Řádné oznámení jakýchkoli změn či zrušení pravidelné schůzky je sděleno všem členům klubu v dostatečném předstihu. Všichni členové s výjimkou čestných členů (nebo členů, kteří jsou omluveni představenstvem podle článku VII., odstavce 3 jednotné ústavy Rotary klubů, tj. pro dlouhodobé onemocnění nebo cestu delší než 2 týdny do země, kde nejsou Rotary kluby) musí být na schůzkách vedeni jako přítomní nebo nepřítomní. Za přítomného je považován ten, kdo se zúčastní alespoň 60% času trvání schůzky, a to buď ve vlastním nebo jiném Rotary klubu.

3. Jedna třetina členů tvoří kvórum jak na výročním tak i na pravidelných mítincích tohoto klubu pro platnost usnesení.

4. Pravidelné schůzky představenstva se konají jednou za měsíc ve dnech a na místech určených prezidentem. Zvláštní schůzky představenstva svolává prezident, kdykoli to uzná za nezbytné, nebo na žádost dvou členů představenstva. Všem členům představenstva musí být předem doručeno řádné oznámení o jejich konání.

5. Žádné usnesení ani žádný návrh, které by zavazovaly tento klub k jakýmkoliv plněním, nebudou učiněny klubem, bez předchozího projednání představenstvem. Taková usnesení či návrhy, pokud jsou předkládány na klubové schůzce, budou předávány představenstvu bez rozpravy.

Článek 10.

Uvolnění z prezence :

Poté, co je představenstvu předem předložena písemná a řádně zdůvodněná žádost, je člen uvolněn a omluven ze schůzek klubu na určitou, přesně stanovenou dobu, která nepřesahuje šest měsíců, po nichž musí následovat nová žádost.

Poznámka: Toto uvolnění slouží k tomu, aby se zabránilo ztrátě členství, neopravňuje však klub k tomu, aby zahrnul tyto členy do počtu přítomných. Pokud člen nenavštěvuje pravidelné schůzky jiného klubu, omluvený člen musí mít zapsánu nepřítomnost a jeho absence se posuzuje podle článku VII. odstavce 3 jednotné klubové ústavy Rotary.

Článek 11.

Způsob hlasování :

Rozhodování, při kterém je vyžadováno hlasování, je v tomto klubu zajištěno veřejným hlasováním s výjimkou voleb funkcionářů a členů představenstva, kteří jsou voleni tajně. Kvórum představenstva tvoří nadpoloviční většina všech členů představenstva. Kvórum klubu tvoří jedna třetina členské základny. Rozhoduje nadpoloviční většina ze stanoveného kvóra. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas přezidenta.

Článek 12.

Program mítinků :

. Zahájení mítinku

. Představení hostů

. Korespondence a oznámení

. Zprávy komisí

. Nevyřízené záležitosti

. Nové aktivity

. Přednáška nebo jiný hlavní bod programu

. Závěr mítinku

Článek 13.

Poplatky a členské příspěvky :

1. Vstupní poplatek-zápisné činí CZK 5.000 a je zaplacen předtím, než uchazeč získá právo být členem.

2. Členské příspěvky činí ročně CZK 3.500. Jsou placeny nejpozději předem pololetně vždy k 1. červenci a 1. lednu. Z půlročního příspěvku je hrazeno předplatné rotariánského časopisu. Způsob vybírání poplatků (bezhotovostně nebo hotovostním způsobem) dohodne člen individuálně s pokladníkem.

3. Výše poplatků dle odstavců 1 a 2 tohoto článku může být změněna většinou hlasů na pravidelném mítinku za předpokladu, že oznámení o projednání této změny bylo sděleno každému členu nejméně deset dní před takovým mítinkem.

Článek 14.

Peněžní prostředky :

1. Způsob nakládání s peněžními prostředky určí představenstvo na návrh pokladníka. Klub vede účet u banky, který byl zřízen osobou oprávněnou jednat jménem přípravného výboru. Podpisové právo mají vždy dva členové klubu, a to pokladník spolu s dalším členem představenstva.

2. Účetní operace jsou hrazeny zpravidla bezhotovostním platebním způsobem. Výjimečné hotovostní platby je nutno doložit příslušnými doklady. Kromě kontrol prováděných revizní komisí je na rozhodnutí představenstva, zda bude proveden audit veškerých finančních transakcí klubu oprávněným auditorem.

3. Na začátku každého finančního roku (účetního období), zpravidla na výročním mítinku klubu, předkládá představenstvo návrh ročního rozpočtu předpokládaných příjmů a výdajů, který je schválen členy. Změny v rozpočtu jsou možné jen výjimečně, a to po projednání a odsouhlasení návrhu na změnu v představenstvu s tím, že u položek nad CZK 10.000 to musí být následně potvrzeno na pravidelné schůzce klubu s dostatečným kvórem.

4. Finanční hospodaření klubu se řídí příslušnými právním normami platnými v České republice a pokyny Rotary International.

Článek 15.

Komise :

1. Prezident se souhlasem představenstva jmenuje následující stálé komise:

. Komise pro klubovou činnost

. Komise pro činnost podle povolání

. Komise pro veřejnou činnost

. Komise pro mezinárodní činnost

2. Prezident se souhlasem představenstva také jmenuje takové komise pro zvláštní okruhy klubové činnosti, činnosti podle povolání, veřejné činnosti a mezinárodní činnosti, pokud to uzná za potřebné.

3. Každá komise, tj. komise pro klubovou činnost, komise pro činnost podle povolání, komise pro veřejnou činnost a komise pro mezinárodní činnost, má za předpokladu dostatečného počtu členů klubu, svého předsedu, který je jmenován prezidentem ze členů představenstva, a alespoň dva další členy. Při menším počtu členů klubu se komisí rozumí člen klubu pověřený výkonem činnosti odpovídající příslušné komisi.

4. Prezidentu plyne z jeho postavení automaticky členství ve všech komisích a jako takový má všechny výhody členství.

5. Předseda každé komise předloží prezidentovi písemnou zprávu, v níž nastíní plán činnosti komise na následující rok. Tato zpráva je vyhotovena ke dni, stanovenému prezidentem, ale v žádném případě ne později než 1.září každého roku.

6. Každá komise se věnuje takové činnosti, která je určena stanovami a další činnosti, která je jí stanovena prezidentem nebo představenstvem. Kromě výjimečných případů, kdy je udělena představenstvem zvláštní pravomoc, tyto komise nezveřejňují své stanovisko dříve než s ním seznámí představenstvo a obdrží jeho souhlas.

7. Pokud to prezident uzná za nezbytné, může jmenovat jednu nebo více komisí jednající o různých aspektech mládežnické činnosti, které se vztahují k jejich příslušným odpovědnostech. Může se tak stát u jedné nebo u všech hlavních komisí. Kde je to potřebné, tam by měla být zajištěna kontinuita členství, buď jmenováním jednoho nebo více členů i pro druhé období nebo jmenováním jednoho nebo více členů na dvouleté roční období.

8. Komise pro klubovou činnost

. Předseda této komise je zodpovědný za všechny záležitosti klubové činnosti, kontroluje a koordinuje práci všech komisí zainteresovaných v různých oblastech klubové činnosti.

. Komise pro klubovou činnost se skládá z předsedy této komise a předsedů komisí jmenovaných pro zvláštní okruhy klubové činnosti.

. Prezident, po schválení předsednictvem, může jmenovat komise pro zvláštní okruhy klubové činnosti, jako například:

§ Komise pro docházku

§ Komise pro klubovní věstník

§ Komise pro přátelství

§ Komise pro členství

§ Programová komise

§ Komise pro ´public relations ´

§ Komise pro časopisy

§ Komise pro výběr aktivních členů a občanů k ocenění

§ Revizní komise

§ Nominační komise

§ Komise pro informace o Rotary

. V případech, kde je to vhodné a praktické, při jmenování klubových komisí, by měla být zajištěna kontinuita členství, buď jmenováním jednoho nebo více členů podruhé, nebo jmenováním jednoho nebo více členů na dvouleté období.

. Pokud je dostatečný počet členů klubu, komise pro klasifikaci a komise pro informace o Rotary se skládají každá ze tří členů, jeden člen každé komise je jmenován na tříleté období.

. Nominační komise se skládá nejméně ze tří členů, jeden z nich je členem představenstva.

. Pokud zde není stanoveno jinak, komise se skládají z těch členů, kteří jsou vybráni každoročně prezidentem po odsouhlasení představenstvem.

. Pokud je to možné, je třeba do komise pro časopisy jmenovat tiskového mluvčího klubu a jednoho člena, který zastupuje místní noviny nebo reklamu.

Článek 16.

Povinnosti komisí :

1. Komise pro klubovou činnost.

Tato komise navrhuje a uskutečňuje programy, které povedou členy tohoto klubu a pomohou jim plnit povinnosti v záležitostech, které se týkají klubové činnosti. Komise se stará o efektivně fungující činnost klubu v duchu vzájemného přátelství, o vytváření členské základny na principu odborné klasifikace podle povolání, zajišťování zajímavého programu pro mítinky klubu, o budování aktivních vztahů k veřejnosti a informace o činnosti a poslání Rotary, podněcuje zájem o Rotary prostřednictvím časopisů Rotary a svého klubového věstníku. Předseda tohoto klubu je zodpovědný za pravidelné schůzky výboru a podává zprávu představenstvu o aktivitách klubové činnosti. Komise pro klubovou činnost také zahrnuje následující komise:

. Komise pro docházku. Tato komise vytváří systém, jak zlepšit docházku všech členů klubu na všechny schůzky Rotary - včetně návštěv konferencí oblasti/distriktu, meziměstských setkání, oblastních konferencí a mezinárodních konferencí. Komise zejména motivuje k docházce na pravidelné mítinky tohoto klubu a návštěvy pravidelných mítinků jiných klubů, pokud není možné účastnit se schůzky tohoto klubu. Dále informuje všechny členy o požadavcích docházky, dává podnětné stimuly pro dobrou docházku, snaží se zjistit a odstranit příčiny, které vedou k neuspokojivé docházce.

. Klasifikační komise. Tato komise vytvoří přehled klasifikace obce, co nejdříve to bude možné, nejpozději však do 31. srpna každého roku. Z tohoto přehledu vytvoří soupis obsazených a neobsazených míst dle klasifikace, uplatní princip klasifikace, případně, pokud to bude třeba, přezkoumá existující klasifikaci zastoupených povolání v klubu a radí se s představenstvem o všech problémech klasifikace.

. Komise pro klubovní věstník. Tato komise se snaží publikováním týdenního klubového věstníku vzbudit zájem členů a zlepšit docházku, oznamuje program nadcházející schůzky, popisuje výrazné body předcházející schůzky, podporuje přátelství, přispívá k rotariánskému vzdělávání všech členů, oznamuje zprávy klubu, svých členů a informuje o mezinárodním programu Rotary.

. Komise pro přátelství. Tato komise podporuje přátelské vztahy mezi členy, podporuje účast členů na společenských a rekreačních aktivitách organizovaných Rotary. Vyvíjí takovouto činnost, která je ve shodě s hlavními cíly klubu a podle pokynů prezidenta nebo představenstva.

. Komise pro členství. Tato komise posuzuje všechny návrhy na nové členy z hlediska jejich osobních vlastností a důkladně zkoumá charakter, odbornou, společenskou a veřejnou pověst a všeobecnou způsobilost u všech osob, navržených na členství a podává zprávu o svých stanoviscích představenstvu. Komise každoročně vytvoří přehled obsazených a neobsazených míst dle klasifikace a navrhuje představenstvu jména vhodných osob na tato volná místa.

. Programová komise. Tato komise navrhuje a připravuje programy pro pravidelné i mimořádné mítinky klubu.

. Komise pro ´public relations´. Tato komise navrhuje a uskutečňuje programy, aby

(a) byla veřejnost seznamována s informacemi o Rotary, jeho historii, cílech a činnosti,

(b) byla zajištěna dostatečná publicita klubu v médiích.

. Komise pro informace o Rotary. Tato komise navrhuje a uskutečňuje programy, aby

(a) případní budoucí členové dostali informace o výsadách a povinnostech členství v klubu Rotary

(b) bylo prohlubováno vzájemné porozumění všech členů, zejména nových, a seznamovat je s výsadami a povinnostmi členů

(c) členové dostali informace o Rotary, jeho historii, cílech a činnostech

(d) členové dostali informace týkající se rozvoje a správy Rotary International.

. Komise pro výběr aktivních členů a občanů k ocenění. Tato komise se zabývá přípravou návrhů na ocenění aktivních členů a občanů pro ocenění, popř. navržení k čestnému členství. Úzce v tomto směru spolupracuje s profesní komisí.

. Revizní komise. Tato komise provádí ověřování správnosti finančního hospodaření klubu, sestavuje roční revizní zprávu a průběžně informuje představenstvo o svých zjištěních. Provádí také pravidelné pololetní kontroly docházky členů klubu. V součinnosti s finanční komisí, respektive komisí pro docházku předkládá návrhy na ukončení členství toho člena, který neplní předepsané povinnosti v těchto oblastech.

. Nominační komise. Tato komise předkládá návrhy na volbu členů představenstva a návrhy na složení komisí, respektive návrhy na předsedy těchto komisí.

2. Komise pro činnosti podle povolání.

Tato komise navrhuje a uskutečňuje programy, které povedou členy tohoto klubu a pomohou jim v plnění úkolů a ve zlepšování působnosti v profesionální sféře. Prosazuje u Rotariánů náročné požadavky na zavedení vysokých etických norem v denní praxi jejich činnosti a profesního života. Zabývá se podporou programů pro kvalifikační rozvoj, zvyšováním možností pracovních příležitostí v Brně, propagováním zdravého a pozitivního životního prostředí na pracovišti a zvyšováním profesního uvědomění. Předseda této komise je odpovědný za klubové aktivity týkající se profesní služby, dohlíží a koordinuje práci všech komisí, které mohou být jmenovány k řešení zvláštních okruhů v oblasti činnosti komise.

3. Komise pro veřejnou činnost.

Tato komise navrhuje a uskutečňuje programy, které povedou členy tohoto klubu a pomohou jim v plnění úkolů ve vztahu k veřejnosti. Definuje potřeby obce a identifikuje je se svými projekty pomoci. Dále se zaměřuje na humanitární rozvoj s vytýčením potřeb, na ochranu životního prostředí, na partnerství ve službě a pomoci. Předseda této komise je odpovědný za klubové aktivity pro veřejnou činnost, dohlíží a koordinuje práci všech komisí, které mohou být jmenovány k řešení zvláštních okruhů veřejné činnosti.

4. Komise pro mezinárodní činnost.

Tento výbor navrhuje a uskutečňuje programy, které povedou členy tohoto klubu a pomohou jim v plnění úkolů v záležitostech mezinárodní činnosti. Pomáhá mezinárodnímu porozumění propagováním dobré vůle mezi lidmi celého světa. Činnost se zaměřuje na mezinárodní výměnu v oblasti vzdělání a kultury, mezinárodní slavnosti, setkání a události, na činnost pro světové společenství a na celosvětové projekty. Předseda tohoto výboru je odpovědný za klubové aktivity týkající se mezinárodní služby, dohlíží a koordinuje práci všech komisí, které mohou být jmenovány k řešení zvláštních okruhů mezinárodní služby.

Článek 17.

Změny a výklad stanov, arbitráž :

1. Změny stanov.

Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplněny na kterékoli pravidelné schůzce, pokud je přítomno stanovené kvórum, a to dvěma třetinami hlasů všech přítomných členů za předpokladu, že o takovýchto navrhovaných změnách byl každý člen písemně vyrozuměn nejméně deset dní předem. Nesmí být projednávány žádné změny nebo doplnění stanov, pokud není v souladu s ústavou klubu a s ústavou a stanovami Rotary International. Změny stanov musí být oznamovány příslušným orgánům ve vazbě na platné právní normy České republiky a ustanovení Rotary International.

2. Výklad stanov.

Výklad stanov se provádí v mezích Právních norem České republiky, vzorové ústavy a vzorových stanov Rotary International a případně ústavy klubu, je-li přijata. K výkladu stanov je oprávněno představenstvo. Tento výklad je závazný i pro arbitrážní řízení.

3. Arbitráž.

Pokud by vznikl nějaký spor mezi kterýmkoliv členem nebo členy, nebo bývalým členem nebo členy a klubem nebo některým funkcionářem nebo představenstvem klubu, vztahující se ke členství nebo domnělému porušení ústavy či stanov nebo k vyloučení některého člena z klubu nebo k čemukoliv, co nemůže být uspokojivě vyřešeno bez dalšího, pak budou tyto sporné záležitosti vyřizovány prostřednictvím arbitráže. Každá strana je povinna podepsat rozhodčí doložku a určit jednoho rozhodce. Zvolení rozhodci jmenují předsedajícího rozhodce. Jedině členové Rotary klubů mohou být určeni jako rozhodci. Rozhodnutí, přijaté většinou hlasu rozhodců, bude vyhotoveno písemně a doručeno všem zúčastněným stranám. Je konečným a závazným pro všechny strany.

Článek 18.

Datum podepsání a schválení stanov :

5.5.1999